-0-0-0-   -0-0-
KJERSTI BERG
 
topographical mind
AREAS
NORWEGIAN BOMBSHELTERS
WATERLILY HOUSE
collection
snow
up
tallinna botanikaaed
security check
Conservation
 
 
 
CV
contact
-0-0--0

Om Topographical Mind:
Begrepet topografi kommer fra gresk topos, ”sted” og graphos, ”skrive”. Kjersti Bergs verk kommer fra en serie fotografier fra såkalte English Gardens. English Garden er et begrep som betegner en spesiell type landskapshager som ble konstruert i Storbritannia på attenhundretallet. Disse hagene ble laget i henhold til romantikkens idealer om å skape representasjoner av natur som ser ut som vill, ukontrollert natur. Kjersti Bergs fotografier må sees i forhold til en lang historie med landskapsfotografi og landskapsmaleri. På en måte kan de sees som avbildninger av romantiske landskaper, men de representerer allikevel ikke et romantisk eller pittoresk landskapsfotografi. For Kjersti Berg handler det ikke om å finne og avbilde en natur som fyller de rette betingelsene som gjøre det verdt å avbilde. Det som står på spill i disse fotografiene er utforskingen av noen relasjoner mellom mennesket og naturen som handler om menneskets iboende streben etter å forme, strukturere og analysere naturen etter våre egne behov. Dette peker tittelen Topographical Mind på, i det at den minner oss på at vi alltid opplever naturen gjennom kartleggingen av den, og at avbildningen av naturen former hvordan vi forholder oss til den.

Teksten er skrevet av Arne Skaug Olsen i 2009 i forbindelse med utstillingskatalogen til Nordnorsken, som er Nord-Norges årlige
landsdelsutstilling.
http://ctrlz.no/


Eng;
On Topographical Mind:
The term topography is derived from the Greek topos, "place", and graphos, "write". This work by Kjersti Berg is from a series of photographs from so-called English Gardens. An English Garden is a specific type of landscape garden, constructed in Great Britain in the nineteenth centuryand based on the Romantic's ideals of creating representations of wild, uncontrolled nature. Kjersti Berg's photographs must be viewed related to a long history of landscape photography and painting. In a way, they are depictions of Romantic landscapes, but they still don't represent romantic or picturesque landscape photography as such. Kjersti Berg is not working to discover and depict a nature which meets the correct requirements, making it worthwhile capturing. Instead, what's at stake in these photographs is the study of certain relations between the human being and nature which deal with man's innate quest to shape, structure and analyze nature according to our own needs. The titleTopographical Mind points to this, reminding us that we always experience nature through mapping it, and that the depiction of nature always shape how we relate to it.


Written by Arne Skaug Olsen for the Nordnorsken 2009 exhibition, the annual Northern Norwegian regional exhibition.

web4kunst.com  
-20-
  0 Next
  -20-