-0-0-0-   -0-0-
KJERSTI BERG
 
topographical mind
AREAS
NORWEGIAN BOMBSHELTERS
WATERLILY HOUSE
collection
snow
up
tallinna botanikaaed
security check
Conservation
 
 
 
CV
contact
-0-0--0

Anja Johansen om fotoinstallasjonen Securitycheck, skrevet i forbindelse med" Pang Pang!"
- avslutningsutstillingen for Marienborgprosjektet våren 2008:


"…Arbeidene til Kjersti Berg kretser rundt landscaper preget av menneskelige inngrep –enten det gjelder landskapshager, golfbaner eller
målestasjoner. Hennes fotografier vitner om en estetisk fornemmelse for komposisjon, så vel som et analytisk øye. Det overveldende skuet av en nybrutt bergvegg i kunstnerens monumentale fotoinstallasjon Securitycheck, kan sies å påkalle romantikkens begrep om det sublime.
Men her er det ikke den ville naturen alene som bergtar oss, snarer er det menneskenes forsøk på å beherske naturens materie og krefter
som vekker en ambivalent følelse av fascinasjon og avmakt. Videre kan man i møte med Securitycheck hente seg inn ved å feste blikket på noen
små detaljer i bildet: sikringsboltene. Disse små objektene tar oss med inn i en verden av måleinstrumenter, sikkerhetsrutiner, byråkrati og
samferdselsutvikling. Naturen rundt oss står frem som politikk, ikke bare vakker utsikt..."


Eng:
”...The works of Kjersti Berg circles around landscapes affected by human intervention – be it landscape gardens, golf courses or surveying
stations. Her photographs speaks of a sense of composition, as well as an eye for the analythical. The overwhelming view of a mountain wall
that has recently been blasted, in the artists monumental photographic installation Securitycheck, is attracting the Romantic eras notion on the
sublime. However, here it is not the wildness of nature alone that is grasping us, but more the human attempt to conquer natures materials
and force, awakening an ambivalent feeling og fascination and impotence. Further in the meeting with securitycheck, one can re-navigate by
steadying ones gaze in some small details in the photograph: the security bolts. These small objects brings us to the world of navigating
equipment, security checks, bureaucracy and developing communication. The nature surrounding us is not just a pretty view, it also appears as
politics...”


Anmeldelse fra utstillingen:
http://www.adressa.no/kultur/article1106014.ece
web4kunst.com  
-20-
  0 Next
  -20-